ადმინისტრაციული დავები ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ადმინისტრაციული ჯარიმების, ინდივიდუალური და ნორმატიული ადმინისტრციულ-სამართლებრვი აქტების, ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებების, მოქმედებების გასაჩივრებას როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე სასამართლოში.
განცხადების, სარჩელის, შესაგებლის და სხვა დოკუმენტების მომზადება და წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში.


სტატიები ამ თემაზე